Otvorený list OZ Slovenské duly

V Banskej Bystrici, dňa 15.9.2020

Vážený pán predseda vlády SR, vážený pán minister zdravotníctva, vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážení členovia Ústredného krízového štábu,

obraciame sa na Vás v mene občianskeho združenia Slovenské duly, ktoré už od roku 2004 združuje duly – špeciálne vyškolené ženy, ktoré poskytujú emocionálnu a psychickú podporu tehotným a rodiacim ženám a ich rodinám.

Neoslovujeme Vás však len v mene dúl – profesionálok, ktoré naše združenie zastrešuje, ale tiež v mene mnohých žien a rodín, ktoré sa na nás v ostatných týždňoch obracajú s obavami, neistotou i traumatickými skúsenosťami.

Máme hlboké pochopenie pre to, že súčasná situácia je náročná a na istej úrovni sa dotýka každého z nás. Obzvlášť náročným spôsobom sa dotýka zdravotníckych pracovníkov a ich rodín. Vnímame však ako nevyhnutné, aby aj v súčasnej epidemiologickej situácii bola prioritou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o tehotnú a rodiacu ženu podpora zdravia v plnosti všetkých kontextov. Žiadame Vás preto o realizovanie takých krokov a opatrení, ktoré zdravie žien a ich rodín podporujú a sú v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie.   

Podľa WHO majú všetky tehotné ženy a novorodenci, vrátane tých, u ktorých je predpokladaná alebo potvrdená infekcia COVID-19, právo na vysoko kvalitnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho i po ňom, vrátane starostlivosti o duševné zdravie[1]. Prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy je podľa WHO neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej a pozitívnej pôrodnej skúsenosti.

Prítomnosť sprevádzajúcej osoby, ktorú si žena vyberie, má preukázateľné benefity pre zdravie ženy i dieťaťa. Snáď najznámejšia randomizovaná štúdia[2] dokazuje, že prítomnosť duly pri pôrode znižuje:

  • počet cisárskych rezov o 50%
  • dĺžku prvej doby pôrodnej o 25%
  • použitie oxytocínu o 40%
  • užívanie liekov proti bolesti o 30%
  • použitie kliešťov a vákuumextraktora o 40%

Aj štatistika nášho OZ potvrdzuje, že prítomnosť duly pri pôrode výrazne znižuje mieru použitia cisárskeho rezu (napr. v roku 2017 bolo cisárskym rezom na Slovensku ukončených 30% pôrodov, pri sprievode dulou bolo však sekciou ukončených približne 11%).

Americký pôrodník John H. Kennel napísal, že ak by bola dula liekom, bolo by neetické nepoužiť ho. Tu však nejde len o nás – duly. Vo všeobecnosti prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode podľa výberu ženy môže výraznou mierou napomôcť k zníženiu potreby využívať medicínske úkony a môže dokonca prispieť ku skráteniu hospitalizácie ženy i jej dieťaťa. Preto Vás žiadame, aby boli nemocnice a gynekologicko-pôrodnícke oddelenia jasne usmernené v tom, aby umožnili ženám mať po svojom boku počas pôrodu sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu.

Každá žena má nárok na rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť, vrátane kontinuálnej podpory a možnosti robiť informované rozhodnutia. Počas prvej vlny epidémie COVID-19 dochádzalo na mnohých miestach Slovenska k poškodzujúcej praxi. Preto vnímame ako nevyhnutné reflektovať toto obdobie a nastaviť potrebné opatrenia tak, aby sa poškodzujúca prax neopakovala.

Dodržiavanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie nie je personálne ani finančne náročné a dokáže významne zvýšiť celkovú bezpečnosť pôrodu pre ženu i dieťa. Koronavírus sa nemôže stať ospravedlnením pre poskytovanie poškodzujúcej starostlivosti – naopak. Práve pandémia COVID-19 poukázala na skutočnosť, že starostlivosť o tehotnú a rodiacu ženu a novorodenca bude vždy bezodkladná zdravotná starostlivosť, ktorá nielenže musí byť poskytnutá, ale mala by byť poskytnutá odborne aj ľudsky, pretože rozhoduje nielen o fyzickom, ale aj duševnom zdraví ďalšej generácie. Skúsenosti ostatných mesiacov nám ukazujú, že potrebujeme vo všetkých oblastiach života hľadať nové prístupy, budovať nové cesty a tvoriť v spolupráci. V OZ Slovenské duly sme pripravené spolupodieľať sa na novej, kvalitnej, rešpektujúcej a zdravie podporujúcej starostlivosti o ženu a dieťa.  

S pozdravom

Mgr. Lucia Kubíny

riaditeľka OZ Slovenské duly

Zdroje:

Klaus, M. H. – Kennel, J. H. – Klaus, P. H.: Porod s dulou. 2004

WHO: Q&A: Pregnancy, childbirth and COVID-19

WHO: WHO recommendations Intrapartum care for a positive childbirth experience